רישוי בניה

כתב הסמכה ויפויי כח לנציגות בית משותף לביצוע עבודות הטעונות היתר בניה

הצהרה עפי תקנה 36 ב - חתימת השותף בנכס

מכתב - משלוח הודעה לשותף בנכס על פי תקנה 36 ב'

בקשה לפטור מהגשת מפת מדידה בתיק מידע מקוון

טופס בקשה לפטור כללי

בקשה לפטור מהחובה להתקנת מקלט – שימוש חורג לגני ילדים

דו"ח תקינות מקלט / מרחב מוגן

חוות דעת נגישות לבניין מגורים

טופס הגשת חישובים סטטיים

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין - נוהל מוצע לאכיפת פינוי פסולת מוסדר - המשרד להגנת הסביבה

טופס 2 - התרת שינויים בידי מהנדס שינויים במהלך ביצוע (על פי תקנות התרת שינויים 1992) קובץ PDF -
טופס 2 - התרת שינויים בידי מהנדס -  קובץ DWF לעורכי הבקשה

תוספת להצהרת מהנדס - במקרה של תוספת למבנה קיים (תמ"א 38)

טופס 9 - תצהיר מתכנן השלד

התחייבות - השלמת הנדרש טרם תחילת עבודות

התחייבות תיקון נזק לרכוש ציבורי

נוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה - המשרד להגנת הסביבה

הצהרת מבקש ההיתר בדבר תוכן הודעה לפי תקנה 36 ש (ד) פורסמה בעיתון

טופס למסירת כתובת למשלוח הודעות והחלטות בדרך מקוונת

אישור והסכמה - איזור בפיתוח

טופס של חברת יס - הנחיות למנהל פרויקט - בניין מגורים

תצהיר ביצוע שילוט ומשלוח הפרסום לבעלי עניין

טופס רשימת ההקלות המבוקשות והנימוקים התכנוניים להגשתם

הצהרה לבקשה לפרסום הקלה - טרם קבלת נוסח הפרסום

הצהרת עורך הבקשה להיתר בדבר היעדר צורך להיוועצות עם רשות הכבאות והתחייבות לסידורי בטיחות ובטיחות אש

טופס הצהרה של עורך הבקשה שלא נעשו שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן

התחייבות לשיפוי – תמ"א 38