רישוי בניה

כתב הסמכה ויפויי כח לנציגות בית משותף לביצוע עבודות הטעונות היתר בניה

הצהרה עפי תקנה 36 ב - חתימת השותף בנכס

מכתב - משלוח הודעה לשותף בנכס על פי תקנה 36 ב'

בקשה לפטור מהגשת מפת מדידה בתיק מידע מקוון

טופס בקשה לפטור כללי

בקשה לפטור מהחובה להתקנת מקלט – שימוש חורג לגני ילדים

דו"ח תקינות מקלט / מרחב מוגן

חוות דעת נגישות לבניין מגורים

טופס הגשת חישובים סטטיים

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין - נוהל מוצע לאכיפת פינוי פסולת מוסדר - המשרד להגנת הסביבה

טופס 2 - התרת שינויים בידי מהנדס שינויים במהלך ביצוע (על פי תקנות התרת שינויים 1992) קובץ PDF -
טופס 2 - התרת שינויים בידי מהנדס -  קובץ DWF לעורכי הבקשה

תוספת להצהרת מהנדס - במקרה של תוספת למבנה קיים (תמ"א 38)

טופס 9 - תצהיר מתכנן השלד

התחייבות - השלמת הנדרש טרם תחילת עבודות

התחייבות תיקון נזק לרכוש ציבורי

נוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה - המשרד להגנת הסביבה

הצהרת מבקש ההיתר בדבר תוכן הודעה לפי תקנה 36 ש (ד) פורסמה בעיתון

טופס למסירת כתובת למשלוח הודעות והחלטות בדרך מקוונת

אישור והסכמה - איזור בפיתוח

טופס של חברת יס - הנחיות למנהל פרויקט - בניין מגורים

תצהיר ביצוע שילוט ומשלוח הפרסום לבעלי עניין

טופס רשימת ההקלות המבוקשות והנימוקים התכנוניים להגשתם

הצהרה לבקשה לפרסום הקלה - טרם קבלת נוסח הפרסום

הצהרת עורך הבקשה להיתר בדבר היעדר צורך להיוועצות עם רשות הכבאות והתחייבות לסידורי בטיחות ובטיחות אש