הנחיות לפטור מהיתר

הועדה המקומית נס ציונה הינה ועדה מוסמכת לאישור תוכניות עפ"י חוק התכנון והבניה.
הועדה נערכת למימוש הרפורמה עפ"י תיקון 101 לחוק, שעל פרטיה וכן על נושאים רבים נוספים ניתן ללמוד באתר "שער המידע לרישוי ובניה" מטעם משרד הפנים.

תקנות פטור מהיתר - פרסום ברשומות 24.7.2014

תיקון לתקנות פטור מהיתר - פרסום ברשומות 18.1.2016

דברי הסבר לתיקון תקנות הפטור

החלטת הועדה המקומית - 16.7.2014

נוסח משולב תקנות + החלטת הועדה המקומית 

הנחיות לקירות תמך וגדרות שאינם טעונים היתר

טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

הכתובת למסירת טופסי דיווח: ptor@nzc.org.il