סוג המידע:   

הזמנת מידע כללי
בקשת מידע על פי סעיף 119 א' לחוק
בהתאם לסעיף א' לחוק התכנון והבניה אבקש להעביר אלי בכתב מידע בדבר תכניות
הנוגעות לקרקע בין שהם תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף
77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור.


ניתן לקבל מידע באמצעות אתר זה בשני אופנים:
- משלוח במייל
- השארת מספר טלפון אליו יתקשר נציג הועדה להודיע כי החומר מוכן על מנת שתוכל/י לבוא
ולאסוף את המידע באופן ידני מהועדה.
כתובת הנכס:
שם יישוב:  
רחוב:    
מספר בית:    
מקרקעי הנכס:
גוש:     חלקה:   מגרש:      

 גושחלקהחלקה צמודהמגרש 
1     
פרטי מזמין דף המידע:
* שם פרטי  
* שם משפחה  
*מס. טלפון  
מס. נייד  
* מייל    
הערות  
בחר קובץ לשליחה:  
יש לצרף את הקבלה בגין תשלום אגרת מידע