הנחיות לפטור מהיתר

הוועדה המקומית נס ציונה הינה ועדה מוסמכת לאישור תכניות עפ"י חוק התכנון והבניה.
הוועדה נערכת למימוש הרפורמה עפ"י תיקון 101 לחוק, שעל פרטיה וכן על נושאים רבים נוספים ניתן ללמוד באתר "שער המידע לרישוי ובניה" מטעם משרד הפנים.

ניתן לראות בלשונית הנחיות מרחביות, את ההנחיות המרחביות הפרטניות להנחיות הפטור מהיתר

מדריך אודות עבודות הפטורות מהיתר בנייה לצמודי קרקע ולבניינים

תקנות פטור מהיתר - פרסום ברשומות 24.7.2014

דברי הסבר לתיקון תקנות הפטור

החלטת הוועדה המקומית - 16.7.2014

תיקון לתקנות פטור מהיתר - פרסום ברשומות 18.1.2016

תקנות פטור מהיתר - פורסם ברשומות 27-03-2018

קובץ התקנות-7976 - תיקון תקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר 27-03-2018

דברי הסבר לתיקון תקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר 27-03-2018הנחיות לקירות תמך וגדרות שאינם טעונים היתר

הנחיות מרחביות לסגירה עונתית - עדכון ואישור אחרון  ישיבת ועדת משנה מתאריך 27-03-2018

 

טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר - הכתובת למסירת טפסי דיווח: ptor@nzc.org.il

טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר - מקוון