הנחיות מבנים מסוכנים

 1. מחלקת רישוי ופיקוח (להלן: המחלקה) ואינג' אנדריי דיסקין – מנהל מדור פיקוח ומהנדס מבנים מסוכנים אחראים לטיפול במבנים מסוכנים ברחבי העיר בהתאם לחוק עזר לנס ציונה (מבנים מסוכנים), התש"ן-1990, במסגרת תפקידו הוא בודק מבנים שיש חשד לגבי יציבותם, לקביעת מידת מסוכנות ו/או קביעת חובת תיקון ע"י בעלי הנכס ו/או הריסתו.

 

 1. לבירורים בנושא מבנים מסוכנים או הודעה על חשד לסכנה בטיחותית בבניין, ניתן לפנות למדור הפיקוח על הבניה ע"י :

 

 1. האחריות לאחזקה תקינה של בניין מוטלת על בעלי הבניין (בין שהוא הבעלים הרשומים ובין שאיננו הבעלים הרשומים).
  א) בעל בנין חייב להחזיק את הבנין במצב המבטיח את שלום המחזיקים,
     את שלום הציבור ואת בטחון הנכסים הסמוכים לבנין.
  ב) היה לבעל הבנין או למחזיק בו יסוד סביר להניח כי הבנין עלול לסכן את המחזיקים, את הציבור או את הנכסים הסמוכים לו, יודיע על כך מיד למהנדס ויבקש בדיקת הבנין.

 

 1. מה זה מבנה מסוכן?
  הקביעה של מבנה מסוכן, כמו גם רמת הסכנה, נקבעת ע''י מהנדס מבנים מסוכנים בלבד, אשר בודק את יציבות המבנה, ובהתאם להחלטתו נקבע האם המבנה :
  עלול לסכן,   מהווה סכנה,   סכנה מידית.

 

 1. מי יכול לפנות למחלקה בנושא מבנים מסוכנים?
  בעל הבית / מחזיק בנכס / דייר / בעל זכויות בנכס / נציגות הבית המשותף (וועד הבית) / מהנדס / קבלן / עובר אורח – כל הרשומים יכולים לפנות למחלקה אם קיים חשש לסכנה בבניין או במקרה של חשש של יציבות המבנה.​

 

 1. מהם הסימנים למבנה מסוכן?
  להלן סימנים נפוצים שניתן לראות במבנה על מנת לקרוא לבדיקה של מהנדס מבנים מסוכנים:
 • סדקים רחבים בעמודים ובקירות הבניין .
 • שקיעה בקירות, קורות וביסודות הבניין .
 • נשירת לוחות אבן חיצונים, נפילת חיפוי קרמיקה או פסיפסים מחזיתות הבניין בדרך שמסכנת את העוברים ושבים במקום .
 • גושי בטון וטיח רופפים ממעטפת הבניין .
 • מוטות ברזל בעמודים או בקורות חלודים וחשופים .
 • קורוזיה (חלודה) מתקדמת בקונסטרוקציה מפלדה .
 • נפילת רעפים מגג הבניין, מרישים / אגדים (לוחות עץ) פגועים/שבורים מתחת לרעפים.
 • סדקים רחבים בגרם מדרגות של הבניין .
 • סדקים רחבים במרפסות הבניין .
 • קיר חומה / קיר תומך - סדוק ונוטה ליפול .
 • גגון מסוכן, פרגולות שבורות או מתפרקות.
 • כל סוגי מפגעים קונסטרוקטיביים ואחרים העלולים לפגוע ביציבות המבנה ו/או העלולים לסכן את שלום הציבור.

 

 1. פעילות מנהל מדור פיקוח, מהנדס מבנים מסוכנים (להלן: המנהל), עפ"י הבאים :
 • המנהל ייצא לבדיקת המבנה החשוד כמסוכן לציבור הרחב או לדיירים המתגוררים בו בתוך 72 שעות מקבלת הפניה, במידה ויש סכנה מידית הבדיקה תהיה בתוך מספר שעות על ידי מהנדס המחלקה או הכונן אם הפניה התקבלה אחרי שעות העבודה .
 • יורה לבצע את הנדרש לטיפול במבנה המסוכן לרבות מתן הנחיות לבעל הבנין בהתאם לחוק העזר - ליצירת קשר דחוף עם מהנדס רשוי במדור הנדסת מבנים מטעמם, שייתן החלטה לגבי פעולות הנדרשות להסרת הסכנה, כגון: עבודות שיפוץ, חיזוק, החלפת קונסטרוקציה. את ההנחיות של מהנדס רשוי במדור הנדסת מבנים מטעמכם - יש להעביר למנהל באופן מיידי! בהתאם לממצאי הביקורת בשטח, ימליץ המנהל לראש העיר על הפעולות שנדרש לנקוט בבנין, בין היתר : פינויו, סגירתו או הריסתו המיידית.
 • עריכת ביקורות מעקב בבניין, על מנת להתעדכן במצבו ולוודא כי העבודות הנדרשות על פי הודעת העירייה, וע"פ הנחיית מהנדס רשוי במדור הנדסת מבנים הפרטי - אכן בוצעו. עם סיום העבודות – יש להעביר למנהל אישור ביצוע ותקינות להסרת הסכנה - מהנדס רשוי במדור הנדסת מבנים מטעם בעליו / מחזיקיו של המבנה המסוכן.
 • אכיפת דרישות העירייה לביצוע תיקונים בטיחותיים בבניין, ע"י נקיטת הליכים משפטיים נגד בעליו / מחזיקיו של המבנה המסוכן.
 • ככל ויסרבו בעלי /מחזיקי המבנה לשכור שרותיו של מהנדס רשוי במדור הנדסת מבנים מטעמם – תמנה העירייה מהנדס רשוי במדור הנדסת מבנים חיצוני מטעמה – ובעלי הבנין יחויבו – בביצוע ההנחיות כנדרש ובתשלום ההוצאות.

 

 1. עבודות הגורמות לסכנה
  א. מבצע עבודה חייב לבצעה באופן שאינו מסכן את העובדים או את הנכסים הסמוכים למקום ביצוע העבודה או את הציבור.
  ב. סבור ראש העיר, על פי חוות-דעת של המהנדס / המנהל, כי עבודה בוצעה או מבוצעת באופן המסכן את העובדים או הנכסים הסמוכים למקום ביצועה או את הציבור, רשאי הוא, בהודעה בכתב, לדרוש מהאחראי
  לביצוע העבודה לנקוט את האמצעים הדרושים למניעתה או להסרתה של סכנה כאמור, באופן ובתוך התקופה שנקבעו בהודעה, כן רשאי ראש העיר להורות על הפסקת העבודה עד לגמר נקיטת האמצעים כאמור.

 

 1. סמכות כניסה לנכס ובדיקתו
  ראש העיר, המהנדס, או המנהל רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לכל נכס כדי לברר את מצבו של כל בנין או כדי לערוך בדיקה, לבצע כל עבודה ולנקוט כל האמצעים בהתאם להוראות חוק העזר.

 

 1. למבנים שנבנו לפני 01/01/1980, המלצתנו היא לבצע בדיקת יציבות על ידי מהנדס רשוי במדור הנדסת מבנים פרטי מטעמכם, ולאחר בדיקה זו לבצע בדיקות כל 3 שנים ולדווח לעירייה על תוצאות הבדיקה.

 

 1. נציין כי באופן שוטף, ולאורך כל ימות השנה, המחלקה מטפלת בפניות תושבים בנושא מבנים מסוכנים, ולאחרונה בעקבות ריבוי פניות של תושבים נבדקו מספר רב של בניינים ברשות.