מהלך הביצוע וגמר הבניה

מהלך הביצוע וגמר הבניה

עם סיום הבניה או העבודות על האחראי לביקורת להגיש בקשה לתעודת גמר בצירוף המסמכים הבאים:

לנוחיותכם מצורפות הנחיות ורשימת תיוג למסמכים הנדרשים למהלך הביצוע ולקבלת תעודת גמר.

 

מהלך ביצוע

במהלך ביצוע העבודות, נדרש דיווח תוך 5 ימים על ידי האחראי לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בניה בגמר שלבי הבניה הבאים :

  • א. סימון קווי בניין
  • ב. גמר יסודות בניין
  • ג. גמר רצפת 0.00
  • ד. גמר שלד המבנה
  • ה. גמר הבניין )לפי תחום ביקורת(
  • ו. אחר - לפי דרישה / החלטת ועדה

 

אי דיווח במועד שלב הבניה, רואים את עבודת הבנייה שבוצעה לאחר מכן כעבודה שלא בהתאם לתנאי ההיתר, אפילו אם אינה חורגת מתנאיו.

עבודה שלא בהתאם לתנאי ההיתר מהווה עבודה אסורה, שניתן להפסיק בגינה את עבודות הבניה על ידי צו מינהלי.

 

מסמכים למילוי בעת ביצוע העבודות

 

תעודת גמר

מסמכים לתעודת גמר

לא ניתן להתחיל בבניה ללא אישור תחילת עבודות.

 

יש למלא את הטפסים באופן ממחושב בלבד ולהחתים בחותמת בעלי עניין.

 

את הטפסים יש לשלוח בדואר אלקטרוני: rishui.stages@nzc.org.il

מייל לשליחת מסמכים לתעודות גמר, לאביתר: evyatarc@nzc.org.il