רישוי בניה - טפסים

פרסום לפי תקנה 36 - לבקשות להיתר בהליך רישוי מלא

תקנה 36(ב) - הצהרת מבקש בקשה להיתר לביצוע הודעה + הבהרות והנחיות

מכתב למשלוח הודעה לשותף בנכס לפי תקנה 36 (ב)

הצהרת מבקש ההיתר בדבר תוכן הודעה לפי תקנה 36 ש (ד) פורסמה בעיתון

כתב הסמכה ויפויי כח לנציגות בית משותף לביצוע עבודות הטעונות היתר בניה

 

פרסום לפי סעיף 149א - לבקשות להיתר בהליך הקלות/שימוש חורג

טופס רשימת ההקלות המבוקשות והנימוקים התכנוניים להגשתם

הצהרה לבקשה לפרסום הקלה - טרם קבלת נוסח הפרסום

הודעה לפי סעיף 149א לגובל

תצהיר ביצוע מאמץ סביר להודעות לפי סעיף 149א לבעל זכות במקרעין

תצהיר ביצוע שילוט ומשלוח הפרסום לבעלי עניין

 

בקשות לפטור

בקשה לפטור מהגשת מפת מדידה בתיק מידע מקוון

הצהרת עורך הבקשה להיתר בדבר היעדר צורך להיוועצות עם רשות הכבאות והתחייבות לסידורי בטיחות ובטיחות אש

 

שלב בקרת תכן

טופס הגשת חישובים סטטיים

טופס 9 - תצהיר מתכנן השלד

טופס הצהרה של עורך הבקשה שלא נעשו שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן

מכון בקרה - טופס הצהרה של עורך הבקשה שלא נעשו שינויים מרחביים לאחר החלטת וועדה.

התחייבות תיקון נזק לרכוש ציבורי

 

שלב אישור תחילת עבודות

נוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה - המשרד להגנת הסביבה

אישור והסכמה - איזור בפיתוח

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין - נוהל מוצע לאכיפת פינוי פסולת מוסדר - המשרד להגנת הסביבה

 

התרת שינויים

טופס 2 - התרת שינויים בידי מהנדס -  קובץ DWF לעורכי הבקשה

טופס 2 - התרת שינויים בידי מהנדס שינויים במהלך ביצוע (על פי תקנות התרת שינויים 1992)

 

תמ"א 38

תוספת להצהרת מהנדס - במקרה של תוספת למבנה קיים (תמ"א 38)

התחייבות לשיפוי – תמ"א 38